อัปโหลดเอกสารรายงานตัว สำหรับผู้มีสิทธิเข้าศึกษาฯ รอบที่ 2 โควต้า (Quota)

ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

Start

June 5, 2023

End

June 16, 2023

ให้ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาฯ รอบที่ 2 โควต้า (Quota) อัปโหลดเอกสารรายงานตัว

ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป โดยอัปโหลดเอกสารดังนี้

  1. ใบรายงานตัว
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (ปพ.1)
  5. ผลการตรวจร่างกาย

อัปโหลดเอกสารรายงานตัว

อัปโหลดเอกสารรายงานตัว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *