ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ภาคการเรียนที่ 1/2566

กำหนดการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ยกเว้น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เริ่มลงทะเบียนเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4 – 9 กรกฎาคม 2566

ทำบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (สำหรับชั้นปีที่ 1)

นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัสประจำตัวนักศึกษา 66xxxxxxxx เริ่มอัปโหลดรูปภาพลงฐานข้อมูลประวัตินักศึกษา เดือนกรกฎาคมนี้

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 831คน
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 938คน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 407คน
วิทยาลัยพัฒนามหานคร 101คน
วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง 178คน