กำหนดการขอสำเร็จการศึกษา2566 #หลักสูตร4ปีรหัส63 #หลักสูตร6ปีรหัส 61

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2566 สามารถยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ม.ค. 67

การลงทะเบียนเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3-6

🔔 #ลงทะเบียนเรียน #เฉพาะแพทยศาสตรบัณฑิตเท่านั้น #เทอม2ปีการศึกษา66 ชั้นปีที่ 3 - 6 ⏰ เริ่มลงทะเบียนเรียนตั้งแต่วันที่ 17 - 23 ตุลาคม 2566

ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ภาคการเรียนที่ 1/2566

ประกาศแจ้ง ! การลงทะเบียนเรียนซ้ำ สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ลงทะเบียนเรียนซ้ำ สามารถค้นหารายวิชาได้ที่ระบบ REG

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ภาคการเรียนที่ 1/2566

กำหนดการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ยกเว้น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เริ่มลงทะเบียนเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4 – 9 กรกฎาคม 2566

ทำบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (สำหรับชั้นปีที่ 1)

นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัสประจำตัวนักศึกษา 66xxxxxxxx เริ่มอัปโหลดรูปภาพลงฐานข้อมูลประวัตินักศึกษา เดือนกรกฎาคมนี้

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 2,574 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ม.ค.67)

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 845คน
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 955คน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 426คน
วิทยาลัยพัฒนามหานคร 145คน
วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง 203คน