Archives for November, 2021

Nov
25

ยังเรียนอยู่ แต่มีหนังสือเรียกตัวให้ไปเกณฑ์ต้องทำอย่างไร???

นักศึกษาชายที่ไม่ได้เรียน รด. นักศึกษาวิชาทหารตอนมัธยมศึกษาตอนปลาย

เมื่ออายุครบ 21 ปีบริบูรณ์จะต้องเข้ารับการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร (เกณฑ์ทหาร)

DETAIL
Nov
25

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต : ทล.บ.
Bachelor of Technology : B.Tech.

DETAIL
Nov
25

หลักสูตรการจัดการทรัพยากรอาคาร

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร : กจ.บ.
Bachelor of Management (Facility Management) : B.M.

DETAIL
Nov
04

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย

DETAIL
Nov
04

หลักสูตรดีน่าเรียน

การบริหารจัดการเมือง

DETAIL