Archives for September, 2023

Sep
27

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

#TCAS67xNMU
ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2567

DETAIL
Sep
20

ระบบบริการศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ระบบบริการศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
พร้อมให้บริการศิษย์เก่า
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://alumni.nmu.ac.th/

DETAIL
Sep
15

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการพัฒนาเมือง

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการพัฒเมือง
มีทั้งหมด 4 หลักสูตร

DETAIL
Sep
15

หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มีทั้งหมด 16 หลักสูตร

DETAIL
Sep
15

หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน
คณะแพทยศาสตร์วชิพยาบาล
มีทั้งหมด 36 สาขา

DETAIL
Sep
14

การขอคืนเงิน กยศ. (กรณีสำรองจ่าย)

นักศึกษาจะได้รับการแจ้งเตือนเลขที่ใบเสร็จผ่าน
application “NMU Registration System”
เพื่อแจ้งให้นักศึกษาดำเนินการยื่นคำร้องขอเงินคืน 

DETAIL