ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ภาคการเรียนที่ 1/2566

ประกาศแจ้ง ! การลงทะเบียนเรียนซ้ำ สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ลงทะเบียนเรียนซ้ำ สามารถค้นหารายวิชาได้ที่ระบบ REG

Start

August 3, 2023 - 10:00 am

End

August 18, 2023 - 3:30 pm

ประกาศแจ้ง ! การลงทะเบียนเรียนซ้ำ
สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
สามารถค้นหารายวิชาได้ที่ระบบ REG
เมนู ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน และคีย์รหัสวิชาเพื่อค้นหา
จากนั้นให้เขียนใบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ
โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้รับผิดชอบรายวิชา
ส่งที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2566

แบบฟอร์ม https://bit.ly/3YiaDB3

หมายเหตุ :
วิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ 1 = ไม่เปิดให้ลงเรียนซ้ำในภาค 1/66
ภาษาอังกฤษ 2 ปรับปรุงเป็น ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 5011115
sec.4 วันพุธ 16.00 – 19.00 น.
ภาษาอังกฤษเลือก (ตัวที่ 3) เปิดตามจำนวนที่นั่งว่างคงเหลือปัจจุบัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *