บันทึกระเบียนประวัติ (สำหรับผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อฯ รอบที่ 2 โควต้า (Quota))

บันทึกระเบียนประวัติ

Start

June 1, 2023

End

June 9, 2023

ผู้ที่มีสิทธิเข้าศึกษา รอบที่ 2 โควต้า Quota สามารถเข้าไปบันทึกระเบียนประวัติได้

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

 

1 . ให้ผู้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเข้าไปบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติตนเองที่

https://reg.nmu.ac.th/registrar/home.asp

ทั้งนี้ในการใช้งานครั้งแรก ใช้เลขประจำตัวบัตรประชาชน เป็น

Username และ Password (Password สามารถเปลี่ยนแปลงเองได้ภายหลัง)

2. พิมพ์ใบรายงานตัว และลงนามรับรองข้อมูลส่วนตัว

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

บันทึกระเบียนประวัติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *