การขอเอกสารทางการศึกษา สำหรับศิษย์เก่า NMU

การขอเอกสารทางการศึกษา สำหรับศิษย์เก่า NMU

 

ศิษย์เก่าสามารถขอเอกสารทางการศึกษาได้ ง่าย ๆ สะดวก รวดเร็ว ทำได้ ภายใน 3 นาที

ติดต่อขอเอกสารทางการศึกษาได้ที่

  • ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารทิวากรวงศ์ประวัติ 

  • ฝ่ายระเบียนและวัดผล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 

  • ขอผ่านระบบออนไลน์ https://forms.gle/71aUu5zcKHiiWYRFA 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *