หลักสูตรฝึกอบรมด้านการพัฒนาเมือง

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการพัฒนาเมือง

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการพัฒนาเมือง มีทั้งหมด 4 หลักสูตร

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร

หลักสูตรยกระดับสมรรถนะและศักยภาพของผู้ให้การนิเทศภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยของกรุงเทพมหานคร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *