ปฏิทินการศึกษา ฉบับย่อ ประจำปีการศึกษา 2566

ปฏิทินการศึกษา ฉบับย่อ ประจำปีการศึกษา 2566

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2566   เฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 -6   เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1-4   วันหยุดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566  

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *