การลงทะเบียนหลังเปิดภาคการศึกษา

การลงทะเบียนหลังเปิดภาคการศึกษา

 

1 . ดาวน์โหลดคำร้องดังนี้
เพิ่มลด : https://bit.ly/3s7iMwh

เรียนซ้ำ : https://bit.ly/43Z0fPL

ล่าช้าหลังเปิด : https://bit.ly/3qrBZZ0

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

3. ประสานอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา

4. นำส่งฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

5. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนทุกครั้งหลังส่งใบคำร้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *