ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567


ปฏิทินมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช       หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  


หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต       หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  


ปฏิทินหลักสูตรวท.ม. สาขาวิชาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *