ไขข้อสงสัย อยากลาพักการเรียนต้องทำอย่างไร??

ไขข้อสงสัย อยากลาพักการเรียนต้องทำอย่างไร??

การลาพักการเรียน นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ถูกเกณฑ์หรือเรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
2. ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ
3. เจ็บป่วยต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน เกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมด
4. มีความจำเป็นส่วนตัว

ทำได้เมื่อไหร่??
– สามารถพักการเรียนได้เมื่อนักศึกษาเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เทอม

ทำได้อย่างไร??

– ให้ยื่นคำร้องต่อคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยเร็วที่สุด

– ลาพักการเรียนได้ครั้งละ ไม่เกิน 2 เทอม
– หากครบกำหนดลาพัก และจำเป็นต้องลาพักการเรียนต่อ ให้ยื่นคำร้องขอลาพักการเรียนใหม่อีกครั้ง
– ระหว่างลาพักการเรียน นักศึกษาต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา โดยชำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพ มิฉะนั้นจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนีกศึกษา
– เมื่อกลับเข้าศึกษา ต้องยื่นคำร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อคณบดี คณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ โดยยื่นคำร้องก่อนกำหนดวันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *