หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต : ทล.บ.

Bachelor of Technology : B.Tech.

จำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชาเอก ดังนี้
1. กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงระบบราง
2. กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงทรัพยากรอาคาร

ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาด้านอาชีพ การพัฒนางานซ่อมบำรุงเพื่อผลิตกำลังคนระดับปฏิบัติการ ด้านระบบขนส่งทางรางและงานอาคารสูง สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนยกระดับการศึกษาของประชาชนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

  • นักช่างเทคนิคระดับสูง ในงานซ่อมบำรุงในระบบรางหรือซ่อมบำรุงทรัพยากรอาคาร
  • ผู้ควบคุมการทำงาน ในงานซ่อมบำรุงในระบบรางหรือซ่อมบำรุงทรัพยากรอาคาร
  • ประกอบอาชีพอิสระด้านการซ่อมบำรุง

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับกลุ่มวิชาเอกของหลักสูตร โดยการเทียบโอนผลการเรียน
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเข้าศึกษาเป็นปริญญาตรีที่สอง

ค่าใช้จ่าย

22,000 บาทต่อเทอม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *