หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารังสีเทคนิค   สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์   สาขาวิชาเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด   สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล   สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *