หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด


03/05/2019   (ทั่วไป)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตนักเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด ที่มีคุณลักษณะ

 1. มีคุณธรรม พอเพียง มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ และเคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์
 2. มีความรอบรู้ในศาสตร์เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัดและศาสตร์ที่เกี่ยวของ สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
 3. มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงาน เพื่อจัดเตรียมและการใช้งานเครื่องมือแพทย์ในห้องผ่าตัด ภายใต้การกำกับดูแลของศัลยแพทย์ สามารถจัดเตรียม บำรุงรักษา และควบคุมการทำงานที่เกี่ยวกับ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์และห้องผ่าตัด รวมทั้งดูแลการจัดสถานที่ใน สำหรับติดตั้งจัดการวางอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ การจัดท่าผู้ป่วยในการผ่าตัดรวมทั้งระบบที่จำเป็นในการอำนวยความสะดวกในห้องผ่าตัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 4. มีความเข้าใจและมีทักษะการวิจัย จริยธรรมการวิจัย การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเผยแพร่และนำเสนอผลงาน
 5. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในการวางแผนงานด้านเครื่องมือทางการแพทย์
  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
 6. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ
 7. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือ 3. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และประสงค์จะเรียนในต่างคณะวิชาเป็นปริญญาตรีที่สอง หรือ
  4.ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชาและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านเครื่องมือทางการแพทย์ อย่างน้อย 2 ปี
  โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตร 4 ปี 134 หน่วยกิต
  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  รายวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
  รายวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
  2) หมวดวิชาเฉพาะ 98 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาพื้นฐาน 35 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาพื้นฐานการปฏิบัติงานในสถานพยาบาล 17 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเอก 46 หน่วยกิต
  3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

แนวทางในการประกอบอาชีพ

 • นักปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด นักเทคโนโลยีคลินิก นักอุปกรณ์ชีวการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด หน่วยอภิบาล และห้องสวนหัวใจหลอดเลือด ในสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบัน/สำนัก/หน่วยงานด้านการแพทย์ คลินิกการพยาบาล หัตถการผ่าตัดหรืองานฉุกเฉินต่างๆ เป็นต้น
 • ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ หรือการประยุกต์ใช้งานเครื่องมือแพทย์ ประจำองค์การที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • วิศวกรบริการหรือนักเทคนิคฝ่ายบริการ สนับสนุนการให้บริการด้านการใช้ การดูแล บำรุงรักษาเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีขั้นสูง
 • ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ ประจำบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการการให้บริการทางด้านเครื่องมือแพทย์
 • นักจัดการและดูแลระบบงานต่างๆ ในสถานพยาบาล การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยี เครื่องมือแพทย์
 • อาจารย์ผู้สอนด้านปฏิบัติการงานการแพทย์ และเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัดในสถานศึกษา ของรัฐและเอกชน
 • นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักวิจัย ในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยต่างๆ และสามารถศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท/เอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย)

28,500 บาท ต่อภาคการศึกษา
ตลอดหลักสูตร 222,800 บาท