หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน คณะแพทยศาสตร์วชิพยาบาล มีทั้งหมด 36 สาขา ดังนี้

 1. สาขากุมารเวชศาสตร์
 2. สาขาจักษุวิทยา
 3. สาขาวิสัญญีวิทยา
 4. สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
 5. สาขาประสาทศัลยศาสตร์
 6. สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
 7. สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
 8. สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
 9. หลักสูตรฝึกอบมรมเพื่อประกาศนียบัตรด้านศัลยศาสตร์หลอดเลือดสมองและไขสันหลัง
 10. สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 11. อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่
 12. สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 13. อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
 14. อนุสาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
 15. สาขาออร์โธปิดิกส์
 16. อนุสาขาบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์
 17. อนุสาขาข้อสะโพกและข้อเข่า
 18. อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา
 19. อนุสาขากระดูกสันหลัง
 20. สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
 21. อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลยศาสตร์
 22. สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
 23. สาขาอายุรศาสตร์
 24. สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
 25. อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
 26. อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
 27. อนุสาขาโรคระบบทางเดินอาหาร
 28. อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
 29. สาขาประสาทวิทยา
 30. อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
 31. อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
 32. อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
 33. อนุสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล
 34. สาขารังสีวิทยา
 35. อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต
 36. อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *