หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ


สนใจสมัคร คลิก  

 

  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
  2. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
  3. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ)
  4. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม
  5. หลักสูตรอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผลออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้
  6. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
  7. หลักสูตรการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT)
  8. หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
  9. หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (70 ชั่วโมง)
  10. หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (420 ชั่วโมง)
  11. หลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ
  12. หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
  13. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
  14. หลักสูตรช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS)
  15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นสูงทางอายุรกรรม (AMLS)
  16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้เริ่มการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ (FOTS)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *