หลักสูตรที่แนะนำ

หลักสูตรที่แนะนำ

น้องๆหลายคนมีความใฝ่ฝันที่อยากจะทำงานสายการบิน ที่เชื่อได้ว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้สูงอันดับต้นๆ

วันนี้พี่มีหลักสูตรที่จะช่วยสานฝันน้องๆใหเป็นจริง นั่นก็คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

ถึงแม้ว่าเราจะเป็นสาขาน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดได้ไม่นาน แต่บอกเลยว่าเรื่องศักยภาพและองค์ความรู้ของเราไม่น้อยกว่าที่อื่นแน่นอน ^^

เพราะจุดเด่นของเราคือ

 • Training with Experts in Aviation Business
  สาขาการบริการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ถือเป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท ไทยไฟลท์ เทรนนิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยจัดการเรียนการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ถนนวิภาวดีรังสิต โดยเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงกับผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจการบินและอุตสาหกรรมการบินอย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • Learning “Nursing Science” Minor
  สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน เห็นความสำคัญของข้อกำหนดทางการบินที่เน้นให้ลูกเรือมีความรู้ในด้านความปลอดภัยของสุขภาพ จึงจัดให้นักศึกษาได้ศึกษาวิชาด้านการพยาบาลเป็นวิชาโท ซึ่งได้รับการจัดการเรียนการสอน จากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บัณฑิตมีทักษะในการดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็ก ทารก และประเมินสุขภาพระหว่างเดินทาง (Caring for elderly pregnant, children in font and health assessment during trip)

เส้นทางอาชีพและโอกาสในอนาคต

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจุดมุ่งเน้นสำคัญในสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินและอุตสาหกรรมการบินทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ เช่น

 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 • พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน
 • พนักงานสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารเครื่องบิน
 • พนักงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมการบริการ
 • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมการบริการ

“สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน” มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความพร้อมด้านการเป็นผู้ให้บริการ/ ทำงานด้านธุรกิจการบินและอุตสาหกรรมการบินอย่างมืออาชีพ โดยมีความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ และรอบรู้ในสายงานอาชีพอย่างแท้จริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *