หลักสูตรดีน่าเรียน

หลักสูตรดีน่าเรียน

การบริหารจัดการเมือง เรียนอะไร?

เมื่อกล่าวถึงคำว่า “เมือง” แต่ละคนย่อมให้ความหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งหากเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับการออกแบบและวางแผนก็มักจะชวนคิดให้เห็นถึงเมืองที่มีลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน คำถามสำคัญในการทำความเข้าใจกับ “เมือง” คือ เมืองจะเชื่อมโยงสัมพันธ์กับผู้คนอย่างไร?

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง จึงออกแบบมาเพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์ของเมืองและมหานครผ่านความเข้าใจที่หลากมิติ โดยอาศัยเครื่องมือและเทคนิควิธีทางการบริหารจัดการเป็นแกนหลัก ควบคู่กับทักษะด้านวิชาชีพ (Practice) ที่หลากหลายทั้งนโยบาย วิศวกรรม บริหารธุรกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม สังคมศาสตร์ กฎหมาย ผังเมือง เป็นต้น โดยตั้งใจให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ส่งเสริมการเรียนรู้แบบสหศาสตร์ที่ต้องบูรณาการความรู้ของหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน

 • Premier & Pioneer
  หลักสูตรใหม่และหลักสูตรแรกของประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและกรุงเทพมหานคร ที่เอาประสบการณ์ของมหานครมาออกแบบหลักสูตรเพื่อจัดการเมืองให้น่าอยู่ ยั่งยืน ตอบสนองภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน้นการฝึกปฏิบัติการให้เชี่ยวชาญ รอบรู้ และลุ่มลึก
 • Performance & Expert
  มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นนักบริหารเมืองมืออาชีพ เข้าใจองค์ความรู้จากแนวคิดผสานกับประสบการณ์จริง เน้นทักษะในการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ มีระบบสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ครบครันทันสมัย เพิ่มโอกาสที่จะได้ฝึกประสบการณ์จากมหานครและผู้เชี่ยวชาญทุกแขนง เพื่อให้เชี่ยวชาญรอบด้าน เข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม ความซับซ้อนของเมือง เรียนรู้ชีวิต และเห็นคุณค่าของคน
 • People
  เน้นการเรียนการสอนกับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ทั้งด้านนโยบาย วิศวกรรม บริหารธุรกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม สังคมศาสตร์ กฎหมาย ผังเมือง และผู้เชี่ยวชาญจากหลากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างลุ่มลึก พร้อมเป็นบัณฑิตที่จะไปพัฒนาเมืองและมหานคร
 • Professional Internship
  หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อเน้นให้รู้จริง รู้ลึก ทำเป็น จึงกำหนดให้มีการฝึกปฏิบัติรวม 36 หน่วยกิต เช่น การฝึกปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการเมือง การฝึกปฏิบัติยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การฝึกปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเมือง การฝึกปฏิบัติการคลังและงบประมาณ การฝึกปฏิบัติงานการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย การฝึกงานด้านการบริหารจัดการเมืองแบบบูรณาการ เป็นต้น โดยเป็นการฝึกปฏิบัติภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำงานของเมืองมหานครในทุกมิติ
 • Powerful Community
  ด้วยความเข้มแข็งทางวิชาการของคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาวิชาข้ามศาสตร์ “วิทยาลัยพัฒนามหานคร” จึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะไปสู่การสถาบันวิชาการแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และบุคลากร ตลอดจนเครือข่ายเพื่อการพัฒนามหานคร ซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้กับบัณฑิตที่อยากทำงานรับใช้ “เมืองและมหานคร”

เส้นทางอาชีพ

การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนั้นทำให้การบริหารท้องถิ่นมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ประกอบกับขณะที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจกับปรากฏการณ์ความเป็นเมือง การพัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของเมือง และเป็นกำลังหลักในการบริหารจัดการ “เมืองและมหานคร” มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณะทั้งหลายล้วนแต่ถ่ายโอนสู่ “เมืองและท้องถิ่น”

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเป็นข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีมากกว่า 8,000 แห่งทั่วประเทศ สามารถร่วมขับเคลื่อนประเทศผ่านการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรมนุษย์ นักพัฒนาชุนชน ทำงานในภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศ เป็นต้น

“สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง” จึงมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความพร้อมเป็นนักบริหารเมืองมืออาชีพที่มีความรู้ด้านการบริหารจัดการกิจการสาธารณะและ “เข้าใจเมือง”

อัตราค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 22,000 บาท

อัตรานี้จะรวมถึงค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมห้องสมุด ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแรกเข้า รวมถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่วิทยาลัยพัฒนามหานครและมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกำหนด

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *