ยังเรียนอยู่ แต่มีหนังสือเรียกตัวให้ไปเกณฑ์ต้องทำอย่างไร???

ยังเรียนอยู่ แต่มีหนังสือเรียกตัวให้ไปเกณฑ์ต้องทำอย่างไร???

นักศึกษาชายที่ไม่ได้เรียน รด. นักศึกษาวิชาทหารตอนมัธยมศึกษาตอนปลาย

เมื่ออายุครบ 21 ปีบริบูรณ์จะต้องเข้ารับการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร (เกณฑ์ทหาร)

แต่เรียนอยู่จะไปเกณฑ์ทหารได้อย่างไร???

นักศึกษาสามารถทำเรื่องยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้ ดังนี้

คุณสมบัติ : นักศึกษาชายสัญชาติไทย อายุ 21 ปีบริบูรณ์

โดยต้องมีเอกสารหลักฐานการผ่อนผัน ดังนี้

1.สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) จำนวน 2 ฉบับ

2.สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) จำนวน 2 ฉบับ

3.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

5.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ

6.หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

 

**สามารถยื่นเอกสารการขอผ่อนผันเกณฑ์ทหารได้ที่คณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

084-076-0905 พี่เต้ (นิติธร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *