พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังห้องประชุมใหญ่ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ศ.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัย รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี และคณะผู้บริหารถวายการต้อนรับ

ในปีการศึกษา 2564 มีผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งสิ้น 456 คน แบ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจาก

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 85 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 32 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 37 คน

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
หลักสูตรพยาบาลศาสครมหาบัณฑิต การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 คน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 211 คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล 18 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด 34 คน

วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย 17 คน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขากลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงระบบราง 6 คน

วิทยาลัยพัฒนามหานคร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง 13 คน

เครดิต: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

ประมวลภาพ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *