คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

– หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โทร. 02 244 3151-53

– สาขาวิชารังสีเทคนิค
โทร. 02 244 3254

– สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
โทร. 080-083-3362

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

ฝ่ายบริการทางการศึกษา (งานระเบียนและประมวลผล)
โทร. 02 241 6500 ต่อ 8309-8310

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

– สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล
– สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด
– สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย
โทร. 02 244 3000 ต่อ 5817
หรือ 095-374-8155

วิทยาลัยพัฒนามหานคร

– สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (วิชาเอกการบริการธุรกิจการบิน)
โทร. 092-595-5694 หรือ 02 241 3500 ต่อ 5758

– สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (วิชาเอกการบริการในสถานพยาบาล)
โทร. 092-595-5694 หรือ 02 241 3500 ต่อ 5758

– สาขาวิชาการบริหารและจัดการเมือง
โทร. 02 241 3500 ต่อ 5758

วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง

– สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย
โทร. 099-256-5459

– สาขาวิชาการศึกษาเด็กปฐมวัย
โทร.

– สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร
โทร. 089-766-2021

– หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
โทร. 089-892-5549