กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการวันปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เวลา 08.30 - 09.00 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
เวลา 09.00 - 10.00 น.
บรรยายพิเศษ หัวข้อ "มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกับการสืบสานพระราชปณิธาน" โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์
เวลา 10.00 - 11.00 น.
บรรยายพิเศษ หัวข้อ "การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา กรีทอง รองอธิการบดี
เวลา 11.00 - 12.00 น.
แนะนำสภานักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2564
แนะนำองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2565
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของทุกคณะ/วิทยาลัย
          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *