การขอคืนเงิน กยศ. (กรณีสำรองจ่าย)

การขอคืนเงิน กยศ. (กรณีสำรองจ่าย)

นักศึกษากู้ยืมเพื่อการศึกษาที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา จะสามารถดำเนินการขอเงินคืนได้หลังจากที่ทาง กยศ. โอนเงินค่าธรรมเนียมให้ทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับการแจ้งเตือนเลขที่ใบเสร็จผ่าน application “NMU Registration System” เพื่อแจ้งให้นักศึกษาดำเนินการยื่นคำร้องขอเงินคืน
เข้าไปที่ https://reg.nmu.ac.th/registrar/home.asp

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *