นางวราภรณ์ สีหนาท

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ดำรงตำแหน่งนายทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ดำรงตำแหน่งนายทะเบียน ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2560 – 7 ตุลาคม 2563