ข่าว

More

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2566

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

#TCAS67xNMU ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2567

ระบบบริการศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ระบบบริการศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมให้บริการศิษย์เก่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://alumni.nmu.ac.th/

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการพัฒนาเมือง

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการพัฒเมือง มีทั้งหมด 4 หลักสูตร

หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีทั้งหมด 16 หลักสูตร

หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน คณะแพทยศาสตร์วชิพยาบาล มีทั้งหมด 36 สาขา

การขอคืนเงิน กยศ. (กรณีสำรองจ่าย)

นักศึกษาจะได้รับการแจ้งเตือนเลขที่ใบเสร็จผ่าน application "NMU Registration System" เพื่อแจ้งให้นักศึกษาดำเนินการยื่นคำร้องขอเงินคืน 

การลงทะเบียนหลังเปิดภาคการศึกษา

  1 . ดาวน์โหลดคำร้องดังนี้ เพิ่มลด : https://bit.ly/3s7iMwh เรียนซ้ำ : https://bit.ly/43Z0fPL ล่าช้าหลังเปิด : https://bit.ly/3qrBZZ0 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 3. ประสานอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา 4. นำส่งฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 5. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนทุกครั้งหลังส่งใบคำร้อง