ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

More

ยังเรียนอยู่ แต่มีหนังสือเรียกตัวให้ไปเกณฑ์ต้องทำอย่างไร???

นักศึกษาชายที่ไม่ได้เรียน รด. นักศึกษาวิชาทหารตอนมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่ออายุครบ 21 ปีบริบูรณ์จะต้องเข้ารับการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร (เกณฑ์ทหาร)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต : ทล.บ. Bachelor of Technology : B.Tech.

หลักสูตรการจัดการทรัพยากรอาคาร

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร : กจ.บ. Bachelor of Management (Facility Management) : B.M.

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย