แผนการเรียน

Nov
23

กระบวนทดแทนรายวิชา

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการลงรายวิชาเรียนซ้ำ สามารถเลือกรายวิชาตรวจสอบรายวิชาเพื่อการลงทะเบียนได้ตามรายละเอียด :

By kanuengnooch prompradit | แผนการเรียน
DETAIL
Sep
29
Sep
29
Sep
29

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารังสีเทคนิค   สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์   สาขาวิชาเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด   สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล   สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย  
By kanuengnooch prompradit | แผนการเรียน
DETAIL
Jul
09

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง ปี 2552   หลักสูตรปรับปรุง ปี 2555   หลักสูตรปรับปรุง ปี 2559  
By kanuengnooch prompradit | แผนการเรียน
DETAIL
Jul
09

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง ปี 2554   หลักสูตรปรับปรุง ปี 2562  
By kanuengnooch prompradit | แผนการเรียน
DETAIL