คู่มือนักศึกษา

Aug
10

การลงทะเบียนหลังเปิดภาคการศึกษา

  1 . ดาวน์โหลดคำร้องดังนี้ เพิ่มลด : https://bit.ly/3s7iMwh เรียนซ้ำ : https://bit.ly/43Z0fPL ล่าช้าหลังเปิด : https://bit.ly/3qrBZZ0 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 3. ประสานอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา 4. นำส่งฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 5. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนทุกครั้งหลังส่งใบคำร้อง

DETAIL
Aug
09

How to การดูคะแนนเก็บผ่านแอพพลิเคชั่น REG NMU

#Howto ให้มันเป็นความลับที่เราเท่านั้น ขั้นตอนการดูคะแนนเก็บจากรายวิชาที่เรียน คลิก : https://youtu.be/MaSFPf5ZGUg หมายเหตุ : ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนในการเลือกแสดงผลด้วยนะคะ

DETAIL
Jul
20

คู่มือรายวิชาศึกษาทั่วไป (GenEd Handbook)

นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชา GenEd
ในคู่มือฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566
เพื่อประกอบการลงทะเบียน

DETAIL
Jun
15

การค้นหารหัสนักศึกษาใหม่ 2566

username : รหัสนักศึกษา
pass : เลขบัตรประชาชนในการเข้าครั้งแรก หรือตามที่ได้เปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง

DETAIL