ข่าวประชาสัมพันธ์

Oct
02

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน
เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2566

DETAIL
Sep
27

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

#TCAS67xNMU
ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2567

DETAIL
Sep
20

ระบบบริการศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ระบบบริการศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
พร้อมให้บริการศิษย์เก่า
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://alumni.nmu.ac.th/

DETAIL
Sep
15

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการพัฒนาเมือง

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการพัฒเมือง
มีทั้งหมด 4 หลักสูตร

DETAIL
Sep
15

หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มีทั้งหมด 16 หลักสูตร

DETAIL
Sep
15

หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน
คณะแพทยศาสตร์วชิพยาบาล
มีทั้งหมด 36 สาขา

DETAIL
Sep
14

การขอคืนเงิน กยศ. (กรณีสำรองจ่าย)

นักศึกษาจะได้รับการแจ้งเตือนเลขที่ใบเสร็จผ่าน
application “NMU Registration System”
เพื่อแจ้งให้นักศึกษาดำเนินการยื่นคำร้องขอเงินคืน 

DETAIL
Aug
10

การลงทะเบียนหลังเปิดภาคการศึกษา

  1 . ดาวน์โหลดคำร้องดังนี้ เพิ่มลด : https://bit.ly/3s7iMwh เรียนซ้ำ : https://bit.ly/43Z0fPL ล่าช้าหลังเปิด : https://bit.ly/3qrBZZ0 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 3. ประสานอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา 4. นำส่งฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 5. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนทุกครั้งหลังส่งใบคำร้อง

DETAIL
Aug
09

How to การดูคะแนนเก็บผ่านแอพพลิเคชั่น REG NMU

#Howto ให้มันเป็นความลับที่เราเท่านั้น ขั้นตอนการดูคะแนนเก็บจากรายวิชาที่เรียน คลิก : https://youtu.be/MaSFPf5ZGUg หมายเหตุ : ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนในการเลือกแสดงผลด้วยนะคะ

DETAIL
Jul
20

คู่มือรายวิชาศึกษาทั่วไป (GenEd Handbook)

นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชา GenEd
ในคู่มือฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566
เพื่อประกอบการลงทะเบียน

DETAIL