ประมวลภาพกิจกรรมไหว้ครู รับหมวก-เข็มและเดินเทียน ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ขอบคุณภาพจาก : งานโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานอธิการบดี งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากวิทยาลัยพัฒนามหานคร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต…