อัตราจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี รหัสประจำตัว ขึ้นต้นด้วย 62 (เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562) เป็นต้นไป


02/05/2019   (ทั่วไป)