ภาระงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบภารกิจหลัก

 1.รับผิดชอบและสนับสนุนงานด้านทะเบียนและประมวลผลนักศึกษาจัดเก็บบันทึกและดำเนินการเกี่ยวกับรายละเอียดทุกประการของนักศึกษาตั้งแต่เข้าสู่สภาพการเป็นนักศึกษาจนกระทั่งพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภายใต้ระเบียบข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2.รวบรวมและดำเนินการด้านข้อมูลสารสนเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนข้อมูลนักศึกษาตลอดจน บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษาแก่บุคลากร/หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

หน้าที่รับผิดชอบ

  1.รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ / งานรับนักศึกษา

    2. ทำทะเบียนประวัติ

    3. ตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาใหม่

    4. ออกบัตรประจำตัวนักศึกษา

    5. จัดทำปฏิทินการศึกษา

    6. รับลงทะเบียนเรียน

    7. คำนวณผลแจ้งผลการศึกษา

    8.ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา / เสนอขออนุมัติปริญญาบัตร

    9.ออกหนังสือรับรอง / ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)

    10.ดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน

  11.รวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน

    12.ให้บริการตอบคำถาม / แนะนำ / ให้คำปรึกษา แก่นักศึกษา อาจารย์ และผู้ปกครอง

    13.หน้าที่อื่น ฯลฯ