ทำเนียบบุคลากร

นางสาวอุ้มบุญ สิงห์อัศวิน


หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

Email: oumboon_singussawin@nmu.ac.th
Tel. 02 241 6500 ต่อ 8002 ภายในโทร 8002

นายสถาพร กลอนกิ่ง


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

Email: sathaporn.klo@nmu.ac.th
Tel. 02 241 6500 ต่อ 8002
ภายในโทร 8002

นางสาวพัชราพรรณ ระมั่ง


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

Email: pacharapan@nmu.ac.th
Tel. 02 241 6500 ต่อ 8002
ภายในโทร 8002

นางสาวพัชรินทร์ จำนงสุข


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

Email: patcharin.jum@nmu.ac.th
Tel. 02 241 6500 ต่อ 8002
ภายในโทร 8002

นางสาวคนึงนุช แพงสี


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

Email: kanuengnooch@nmu.ac.th
Tel. 02 241 6500 ต่อ 8002
ภายในโทร 8002