ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

https://drive.google.com/open?id=1Nw4cS-Le2egjb5sHJ1vDxiyTsvjv9e1Fข้อบังคับฯ-ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี-พ.ศ.2560