การลงทะเบียนเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต


20/06/2019   (ทั่วไป)

กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาหลักแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ดังนี้ 
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศบริการเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 17 – 23 มิถุนายน 2562 
ชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านระบบรับชำระเงินของธนาคารกรุงไทย KTBnet และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ระหว่างวันที่ 17 – 23 มิถุนายน 2562
ลงทะเบียนเรียน เพิ่ม – ลด ระหว่างวันที่ 9 – 23 กรกฎาคม 2562
ลงทะเบียนล่าช้า ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม

รายวิชาการลงทะเบียน 

คู่มือการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินผ่านมือถือง่ายๆ www.nmu.ac.th/th/?p=22160
ชั้นปีที่ 3 คลิก shorturl.at/gO067
รายวิชาเลือก 2 หน่วยกิต ติดต่อ ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 02 244 3151

ป.ล. 
1. ก่อนกดยืนยันลงทะเบียนให้ตรวจรายวิชาที่ลงทะเบียนให้ครบถ้วนถูกต้อง หากไม่ปรากฏในแผนการเรียน นักศึกษาสามารถกดค้นหา (ใต้ตาราง) โดยพิมพ์รหัสวิชา และคลิกที่รูปตะกร้า เพื่อลงทะเบียนรายวิชานั้น จากนั้นให้กดตรวจสอบรายวิชาอีกครั้ง หากถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ยืนยัน ทั้งนี้รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่ม โดยต้องผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจำวิชา ระหว่างวันที่9 – 23 กรกฎาคม 2562 
2. สำหรับนักศึกษาตกรุ่นที่ต้องลงทะเบียนในรายวิชาที่ต่างจากแผน ให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และฝ่ายทะเบียนประมวลผล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช