การลงทะเบียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต


20/06/2019   (ทั่วไป)

กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 – 4 ดังนี้ 
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศบริการเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 19 – 26 พ.ค. 2562 
ชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านระบบรับชำระเงินของธนาคารกรุงไทย KTBnet และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ระหว่างวันที่ 19 -26 พ.ค. 2562
ลงทะเบียนเรียน เพิ่ม – ลด ระหว่างวันที่ 11 -25 มิ.ย. 2562
ลงทะเบียนล่าช้า ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562

รายวิชาการลงทะเบียน 

คู่มือการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินผ่านมือถือง่ายๆ www.nmu.ac.th/th/?p=22160
ชั้นปีที่ 2 คลิก https://bit.ly/2GWUs4Q
ชั้นปีที่ 3 คลิก https://bit.ly/2GWUs4Q
ชั้นปีที่ 4 คลิก https://bit.ly/2Y5fOUx

ป.ล. 
1. ก่อนกดยืนยันลงทะเบียนให้ตรวจรายวิชาที่ลงทะเบียนให้ครบถ้วนถูกต้อง หากไม่ปรากฏในแผนการเรียน นักศึกษาสามารถกดค้นหา (ใต้ตาราง) โดยพิมพ์รหัสวิชา และคลิกที่รูปตะกร้า เพื่อลงทะเบียนรายวิชานั้น จากนั้นให้กดตรวจสอบรายวิชาอีกครั้ง หากถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ยืนยัน ทั้งนี้รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่ม โดยต้องผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจำวิชา ระหว่างวันที่ 11 – 25 มิ.ย. 2562 
2. สำหรับนักศึกษาตกรุ่นที่ต้องลงทะเบียนในรายวิชาที่ต่างจากแผน ให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และฝ่ายทะเบียนประมวลผล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
3. นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมเงิน กยศ. หรือกองทุนอื่นๆ ต้องลงทะเบียนประสงค์กู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan และลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อย จากนั้นให้ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. หรือผู้กองทุนอื่นๆ พิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน นำส่งที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ภายในวันที่ 26 พ.ค. 2562 เวลา 16.00 น.